2.4. Sống một mình rực rỡ mới có thể yêu và được yêu