2.6. Sinh ra là một bản thể đừng chết như một bản sao