3.4. Thinking outside the box – Suy nghĩ bên ngoài cái hộp