3.6. Cuộc sống chưa bao giờ vô vị, chỉ có những người sống vô vị mà thôi