4.4. Đừng cho người khác cơ hội lãng phí thời gian của mình