4.5. Thiết lập những quy tắc riêng và không thỏa hiệp