5.4. Bỏ điện thoại xuống! Cuộc sống không chờ bạn đâu!