8.1. Tại sao Phụ nữ cần Tự chủ về Tài chính?/Muốn tự do thì phải tự lo