8.2. Những đặc điểm của Phụ nữ thành công trong sự nghiệp